6.010100. . ()

КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА

                                                                Кравець Н.П.

Модуль І.Загальні питання теорії корекційної психопедагогіки.

Тема 1. Сучасні проблеми корекційного навчання та виховання.

 1. Сучасне тлумачення поняття “корекційна психопедагогіка”.                           
 2. Зміна ставлення держави щодо навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 3. Концепція спеціальної освіти аномальних дітей в Україні.
 4. 3.Біологічні  та соціальні фактори, що посилюють проблеми корекційного навчання і  виховання.
 5. Філософські проблеми корекційної освіти.
 6. Соціокультурні проблеми корекційної освіти.
 7. Економічні  та правові проблеми корекційної освіти.

                                       

Рекомендована література:

 1. Бондарь В.И. Модернизация специального образования в Украине: уроки на будущее //Дефектология. – 2006. - №6. – С. 67 – 72.
 2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики //Дефектология 1996. - №1. – С.3 – 10.
 3. Специальная педагогика/ Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр «Академия». – 2004. – 

      400 с.

                                                 

Тема  2. Корекційна психопедагогіка як наука.

 1. Об”єкт корекційної психопедагогіки.
 2. Суб”єкт корекційної психопедагогіки.
 3. Предмет корекційної психопедагогіки.
 4. Особливі цілі корекційної психопедагогіки.
 5. Мета корекційної психопедагогіки.
 6. Завдання корекційної психопедагогіки.


Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с. 
 2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика.  – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 207 с. (Коррекционная педагогика).
 3. Коррекционная педагогика в начальном образовании /Под ред. Г.Ф.Кумариной. – М.: Академия, 2003. – 314 с.
 4. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 368 с.


Тема 3.  Вихідні теоретичні положення корекційної психопедагогіки

 1. Співвідношення понять корекційної прсихопедагогіки: розвиток, навчання, виховання, компенсація, корекція, реабілітація, інтеграція, адаптація соціальна та дошкільна, шкільна; соціалізація. 
 2. Методи наукових досліджень в корекційній психопедагогіці. Основні групи методів корекційної психопедагогіки та їх характеристика: організаційні методи, емпіричні методи, математичні методи, інтерпретаційні методи.

 3.     Характеристика загально - педагогічних принципів педагогічної діяльності: 

 1. цілеспрямованість педагогічного процесу;
 2. цілісність та системність педагогічного процесу;
 3. принципи гуманістичного напрямку педагогічного процесу;
 4. опора на позитивні риси характеру особистості;
 5. принцип свідомості та активності особистості у цілісному педагогічному процесі;
 6. принцип поєднання прямих та паралельних педагогічних дій;

4. принципи спеціальної корекційно-педагогічної діяльності:

 • принцип системності корекційних, профілактичних та розвиваючих задач; 
 • принцип єдності діагностики та корекції;
 • принцип врахування індивідуальних та вікових особливостей та ін. 

Теорія розвитку дитини в умовах сенсорної та інтелектуальної депривації за  Л.С. Виготським  та її вплив на процес формування основ корекційної педагогіки.


Самостійна робота

1.Опрацювати понятійний апарат  корекційної психопедагогіки.

2.Законспектувати статті зі словника, які стосуються понятійного апарату корекційної психопедагогіки.

Форма звітності

 1. Конспект статтей.
 2. Тести. 


Тема  4. Зв”язок корекційної психопедагогіки з іншими науками.

 1. Зв”язок корекційної психопедагогіки з філософією.
 2. Спецпсихологія і корекційна психопедагогіка.
 3. Загальна педагогіка, психологія та корекційна психопедагогіка.
 4. Зв”язок корекційної психопедагогікм з медичними науками.
 5. Корекційна психопедагогіка та історія.

Рекомендована література:

 1. Гонеев  А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А.Сластенова. –М..: Изд. центр «Академия». – 1999. – 280 с.
 2. Специальная педагогика /Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Изд. центр «Академия»,  2004. – 

      400 с.

 1. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. – М.: Просвещение, 1974. – 392.

Самостійна робота

 1. Зробити порівняльний аналіз зв»язку корекційної психопедагогіки з іншими науками.
 2. Порівняти ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку протягом різних вікових періодів як в  Україні, так і на Заході.


Форма звітності

 1. Письмовий порівняльний аналіз зв’язку корекційної психопедагогіки з іншими науками.Тема 5. Лікувальна педагогіка, її завдання та принципи.

 1. Сутність поняття “лікувальна педагогіка”. Часткова і загальна лікувальна педагогіка.
 2. В.П.Кащенко – основоположник лікувальної педагогіки.
 3. Завдання лікувальної педагогіки.
 4. Принципи лікувальної педагогіки.
 5. Зв”язок лікувальної педагогіки з іншими науками.

Рекомендована література:

 1. Жукова Е.С., Мастюкова Е.М. Если ваш ребенок отстает в развитии. М.: Медицина, 1993. – 

      256 с.

 1. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и подростков. М.: Академия, 1999. – 301 с.
 2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.

Самостійна робота

1.Скласти план лікувально-корекційних заходів для дошкільників з інтелектуальною недостатністю.

 2. Скласти план лікувально-корекційних заходів для учнів з інтелектуальною недостатністю.

 3. Порівняти лікувально-корекційні заходи, які застосовуються  у роброті з  молодшими і старшими учнями з інтелектуальною недостатністю.

Форма звітності

 1. План лікувально-корекційних заходів для дошкільників та молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.
 2. План лікувально-корекційних заходів для старшокласників з інтелектуальною недостатністю.


Тема 6. Теоретичний аналіз становлення корекційно-педагогічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.

 1. П”ять періодів еволюції ставлення держави і суспільства до осіб з відхиленнями у розвитку.
 2. Характеристика І періоду еволюції.
 3. Характеристика ІІ періоду еволюції .
 4. Характеристика ІІІ періоду еволюції.
 5. Характеристика  IV періоду еволюції.
 6. Характеристика V періоду еволюції.
 7. Різниця у ставленні до осіб з відхиленнями у розвитку в Україні та у країнах Заходу.


Рекомендована література:

 1. Бондарь В.И. Модернизация специального образования в Украине: уроки на будущее. // Дефектология, 2006. - № 6. – С. 67 – 72.
 2. Закон України «Про психіатричну допомогу» //Права інвалідів в Україні: Збк. Правю док. – К.: сфера, 2002. – С. 83 – 90.
 3. Замский Х.С. История  олигофренопедагогики. – М.: Просвещение, 1974. – 392 с.
 4. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. – М., 1996. –Ч.1. –346 с.
 5. Обучение детей с  проблемами в развитии в разных странах мира. – Хрестоматия / Сост. Л. М. Шипицина.- СПб, 1997. – 456 с.
 6. Про Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів. Указ президента  України  від 23. 05. 2001 р., №335/2001.

  

Самостійна робота

 1. Порівняльна характеристика ставлення держави і суспільства до осіб з інтелектуальною недостатністю у різні періоди.
 2. Порівняльна характеристика ставлення держави і суспільства до осіб з інтелектуальною недостатністю в Україні та у країнах Заходу.

Форма звітності

 1. Характеристика ставлення держави і суспільства до осіб з інтелектуальною недостатністю у різні періоди.
 2. Порівняльна характеристика ставлення держави і суспільства до осіб з інтелектуальною недостатністю в Україні та країнах Заходу.
 3. Тест І ( зміст тестування подано на сторінках)


Модуль ІІ. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.


Тема І. Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей.

 1. Діти, які потребують раннього втручання.
 2. Мета, завдання створення системи.
 3. Структура системи.
 4. Характеристика чотирьох основних блоків системи. Завдання та зміст кожного з блоків.
 5. Раннє втручання.
 6. Характеристика американської системи раннього втручання, її позитивні сторони та недоліки.
 7. “Абілітація немовлят” – перша у Росії програма раннього втручання, адаптована в Україні. 
 8. Абілітаційні центри та лекотеки. Завдання, зміст роботи.
 9. Програма раннього втручання в лекотеках. Етапи обслуговування немовляти та родини в лекотеках.
 10. Міждисциплінарна модель роботи команди співробітників лекотеки ( ігротеки).
 11. Моделі організації командної роботи у закладах для дошкільників з проблемами у розвитку.
 12. Характеристика роботи служб ранньої допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

Рекомендована література:

 1. Кожевникова Е.В., Чистович Л.А. “Абилитация младенцев” – первая в России программа раннего вмешательства //Сб. научн. Трудов С-Пб Института раннего вмешательства /Под ред. Л.А.Чистович, О.В.Давтян. –СПб, 1996. – С. 1 – 12.
 2. Лубовский В.И. Основные проблемы ранней диагностики и ранней коррекции нарушений развития //Дефектология, 1994. – С.3 – 5.
 3. Розенкова Ю.А. “Пути коррекционной работы с детьми первого года жизни в условиях дома ребенка”. – Ч.І, Ч.ІІ. //Дефектология. – 1998. - №№1, 2.
 4. Шипицына Л.М. “Необучаемый” ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд.  Перераб.,  дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477с.
 5. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Диагностика. Игры. Упражнения. –Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 256 с.


Самостійна робота

 1. Ознайомитися зі структурою та планом  роботи  реабілітаційного центру для дошкільників з інтелектуальною недостаністю.
 2. Відвідати  та законспектувати у реабілітаційному центрі заняття з дошкільниками з інтелектуальною недостаністю
 3. Скласти план роботи міждисциплінарної  команди з дошкільниками – клієнтами реабілітаційного центру.

Форма звітності

 1. Конспект заняття з дошкільниками-клієнтами реабілітаційного центру.
 2. План роботи  міждисциплінарної команди з дошкільниками – клієнтами реабілітаційного центру.


Тема 2. Організація ранньої допомоги  дітям з порушеннями у  розвитку

 1. Служби ранньої допомоги дітям в родині. 
 2. Мета та завдання роботи соціально-реабілітаційних служб. 
 3. Функції служб ранньої корекційної допомоги дітям в родині.
 4. Система лікувально-педагогічних і корекційних міроприємств.
 5. Сутність інтегрованого підходу до дитини.
 6. Роль ігрової психотерапії.
 7. Психотерапевтична робота з батьками.

Рекомендована література:

 1. Душа до душі: розповідають матері дітей з особливими потребами / За ред. С.В.Гребінникової, Н.В.Майорової. –К.:Дреднаут, 2004. – 56 с.
 2. Ткаченко М, Кравченко Р. Психіатричний діагноз у дитини: інформація для батьків. –

      К.: Артур- А, 1999. – 48 с.

 1. Мухамедрахимов Р.Ж. Первая в России районная служба раннего вмешательства // Теоретические и прикладные вопросы психологии. Вып.2. Ч. 1. –СПб., 1996. – С. 108 – 116.
 2. Юртайкин В.В. и др. Организация ранней помощи детям – струтура, содержание, формы 

      / Подходы к реабилитации детей с особенностями развития средствами образования. –М., 1996. –С.222- 228.

Тема 3. Рання стимуляція психомоторного розвитку.

 1. Значення раннього початку лікувально-корекційних міроприємств для дітей з відхиленнями у розвитку.
 2. Стимуляція накопичення чуттєвого досвіду у немовлят.
 3. Розвиток зоро-слухових зв”язків у немовлят. 
 4. Розвиток тактильного сприймання,  дрібної моторики. Використання іграшок
 5. Етапи ранньої стимуляції домовленнєвого і раннього мовленнєвого розвитку немовлят. 
 6. Розвиток зоро-моторної координації і диференційованих рухів у молодших дошкільників.
 7. Етапи оволодіння  дитиною способами суспільного досвіду.
 8. Зв’язок педагогічних прийомів стимуляції розвитку з спеціальним лікуванням. Дихальні вправи. Масаж та доступний для дошкільників самомасаж.

Рекомендована література:

 1. Бгажнокова И.М. Проблемы и перспективы развития коррекционной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью //Дефектология, 1994 . -№1. – С. 15- 26.
 2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновацимонные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия / Сост. Н.Д.Соколова, Л.В. Калинникова. – М.: Изд-во ГНОМ и Д. – 2001. – 448 с.
 3. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая работа с детьми раннего возраста //Дефектология, 1995. - № 4. – С. 12 – 19.
 4. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Диагностика. Игры. Упражнения. –Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 256 с.


Тема 4. Реабілітація дитини раннього та дошкільного віку.

 1. Сутність поняття “реабілітація”
 2. Складові реабілітації.
 3. Медична реабілітація – початковий етап реабілітаційної роботи.
 4. Принципи побудови реабілітаційної програми.
 5. Етапи реабілітаційного процесу.
 6. Матеріальне, психологічне та педагогічне забезпечення реабілітаційного процесу.


Рекомендована література:

 1. Кожевникова Е.В., Чистович Л.А. “Абилитация младенцев” – первая в России программа раннего вмешательства //Сб-к научн. Тр. С.-Петербургского Института раннего вмешательства /Под ред. Л.А.Чистович, О.В. Давтян. – СПБ., 1996. – С. 1 – 12.
 2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольній возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с проблемами в развитии. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.
 3. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2004. -436 с. 
 4. Шипицына Л.М. “Необучаемій” ребенок в  семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд. перераб. и дополн.  – СПб.: Речь, 2005. – 477 с. 


Тема 5. Лікувально-корекційна робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю.

 1. Сутність лікувально-корекційної роботи.
 2. Головне завдання лікувально-корекційної роботи – формування пізнавальної активності дитини..
 3. Етапи лікувально-корекційної роботи з дитиною.
 4. Розвиток наочного мислення – основне завдання початкового етапу.
 5. Ознайомлення з властивостями предметів – завдання ІІ етапу.
 6. Розширення сенсорного і практичного досвіду дитини у процесі предметно-практичної діяльності – основне завдання ІІІ етапу .


Рекомендована література:

1. Волосовец Т.В. Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении компенсаторного вида: практическое пособие для педагогов и воспитателей. – М.: Госуд. изд. центр  ВЛАДОС, 2004. – 231 с.

2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению  детей с особыми проблемами в развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.

3.  Стребелева Е.А. Наглядно –действенное мышление  у умственно отсталых детей дошкольного возраста //Дефектология, 1991. - № 6. – С. 73 – 77.

 4.  Кулеша Е.А. Состояние предметных действий у умственно отсталых дошкольников //Дефектология, 1989. - №3. – С. 65 – 68.

 1. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Диагностика. Игры. Упражнения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 256 с.


Самостійна робота

 1. Відвідати  та конспектувати заняття у  дитячому дошкільному  закладі.
 2. Скласти  план-конспект роботи  з розвитку наочного мислення  у дитини дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю.

Форма звітності

 1. Конспекти відвіданих  занять.
 2. План-конспект роботи з розвитку наочного мислення у дитини дошкільного віку.
 3. Конспект першоджерел.
 4. Реферат. 
 5. Тест ІІ. 

Модуль  ІІІ.  Основи дидактики корекційної психопедагогіки.

Тема 1. Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес

1.Біологічні та соціальні чинники  у розвитку дитини.

 2.Взаємозв’язок навчання та розвитку. Роль навчання в розвитку учнів.

3. Основні компоненти єдиного педагогічного процесу: мета, завдання, принципи, зміст та форми організації навчання і виховання.

 1. Л.С. Виготський про складну структуру дефекту розумово відсталих дітей і можливості  їх корекції.
 2.  Психолого-педагогічне вивчення розумово-відсталих школярів.
 3. Сутність  педагогічної корекції. Засоби корекційно-виховної роботи.
 4. Єдність навчання, виховання та розвитку у  корекційно-виховному процесі.
 5. Комплексний підхід до організації корекційно-розвиткового впливу на особистість  дитини з психофізичними порушеннями.

Рекомендована література:

 1. Выготский Л.С. Основы дефектологии / Под  ред. Т.А.Власовой. – М.: Педагогика, 1983. –Т.5. – 368 с.
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. –К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и подростков. 3-е изд., дополненное. – М.: академия, 1999. – 301 с.
 4. Специальная педагогика /Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Академия, 2004. – 400 с. 
 5. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 436 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати  та законспектувати хід засідання  районної психолого-медико-педагогічної консультації.
 2. Визначити засоби корекційно-виховної роботи з учнями молоших класів з інтелектуальною недостатністю.
 3. Розробити систему заходів корекційно-розвиткового впливу на особистість учнів старших класів  з порушеннями психофізичного розвитку.


Форма звітності

 1. Конспект засідання районної психолого-медико-педагогічної консультації.
 2. План заходів корекційно-розвиткового впливу на особистість  учнів молодших і старших класів з порушеннями психофізичного розвитку.


Тема 2. Процес навчання у загальноосвітньому  навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Поняття про процес навчання. Своєрідність процесу навчання у корекційній школі.
 2. Освітні, корекційно-розвиткові та виховні функції процесу навчання.
 3. Психологічні основи процесу навчання у корекційній школі: особливості освітньої діяльності учителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів (викладання – сприймання, пояснення – розуміння,  відтворення, вправи на закріплення).

4. Підготовка учнів до сприймання нового навчального матеріалу. Особливості встановлення зв’язків при вивченні нового навчального матеріалу з раніше засвоєними знаннями та досвідом учнів.

5.   Шляхи забезпечення інтересу учнів до навчання.

6. Форми обліку результативності навчання.

Рекомендована література:

1. Василевская В.Я.: Понимание учебного материала учащимися старших классов вспомогательной школы. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 183 с.

2. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Гуманит. изд. центр “Академия”. – 1999. – 280 с.

3.   Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.

4.   Еременко И.Г. Материалы исследования процесса обучения во вспомогательной школе. -:.: Пед. общество УССР, 1972. –Ч. 1. – 111с., Ч. « – 83 с.

 5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность «Дефектология». – К.: Вища школа, 1984. – 144 с.

6. Ковалева Е. А. Коррекционная направленность процесса обучения во вспомогательной школе / Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе:  / Под ред. В.В.Воронковой. –М.: Школа –Пресс, 1994. – С. 62 – 79.

  7.    Селиверстова Е.Н. Развивающие функции обучения: современный дидактический взгляд //Педагогика. – 2006. - №4. – С. 45 – 52.

Самостійна робота

 1. Відвідати  та законспектувати 2-3  уроки у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю з метою визначення ролі учнів у процесі навчання.
 2. Спостереження за навчальною діяльністю учнів під час самопідготовок.

Форма звітності

 1. План-конспект уроку.
 2. План-конспект самопідготовки.


Тема 3. Принципи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

1. Система основних принципів навчання у  корекційній  психопедагогіці.

2.  Гуманізація та демократизація освіти. Органічний зв’язок освіти з національною історією, культурою, традиціями.  

3. Науковість, доступність, систематичність, послідовність, систематизація у навчанні.

4. Особливості реалізації принципу наочності у навчанні розумово відсталих школярів.

5. Принцип глибини засвоєння знань учнями.

6. Індивідуальний та диференційований підхід до учнів у процесі навчання.

7. Зв’язок навчання з життєдіяльністю учнів.


Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Еременко И.Г. Познавательные возможности учащихся вспомогательной школы. –К.: Рад. школа, 1972. – 130 с.
 3. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Уч. пособие. – Донецк: Лебедь, 2002. – 327 с.


Самостійна робота

 1. Аналіз уроків на предмет дотримання індивідуального та диференційованого підходів до учнів у процесі навчання.
 2. Аналіз конспектів уроків учителів на предмет дотримання принципів навчання


Форма звітності

Письмовий аналіз уроків.

Тест ІІІ.


Тема 4. Зміст корекційної освіти та його сутність.

 1. Історія розвитку поглядів на зміст освіти у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
 2. Наукове обґрунтування змісту освіти у сучасних загальноосвітніх  навчальних  закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
 3. Мета сучасної корекційної освіти.
 4. Принципи відбору змісту корекційної освіти.
 5. Становлення змісту освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 6. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Складові Державного стандарту освіти.
 7. Нормативні документи, які регламентують зміст освіти: Базовий навчальний план, типові навчальні плани, навчальні програми. Принципи побудови навчальних програм.
 8. Підручники та навчальні посібники для загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
 9. Шляхи удосконалення змісту освіти у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. –К., 2004. – 361 с.
 3. Дидактика современной школы: Пос. для учителей / Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. школа, 1987. – 351 с.
 4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. –К.: Абрис, 1997. – 415 с.
 5. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. акад. В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.


Самостійна робота

 1. Проаналізувати Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
 2. Проаналізувати навчальні програми для підготовчого - 4-го класів та посібники для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю на предмет реалізації в них змісту освіти.

Форма звітності

 1.  Письмовий аналіз Державного стандарту початкової загальної освіти  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
 2.  Письмовий  аналіз навчальних програм для підготовчого – 4 класів для допоміжних шкіл.


Тема 5. Методи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Сучасні класифікації методів навчання.
 2. Класифікація методів навчання за І.Г.Єременком.

3    Залежність вибору методів навчання від дидактичної, виховної та корекційно-розвиткової цілей уроку, складу учнів, особливостей навчального матеріалу тощо.

4. Використання сучасних засобів навчання: комп’ютери,  аудіовізуальні технічні засоби тощо.


Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Капустин А.И. Коррекционно-развивающие функции наглядности в обучении учащихся вспомогательных школ. –М.: Прометей, 1990.  – 210 с.
 3. Основи спеціальної дидактики / Під ред. І.Г.Єременка. 2-е видання, доп. – К.: Рад. школа, 1986. – 200с.
 4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 417 с.
 5. Худенко Е.Л. Наглядно-практические и другие методы обучения на уроках естествознания во вспомогательной шеколе //Дефектология, 1993 . № 1. – С. 36 –38.

Самостійна робота

 1. Спостереження уроків, їх аналіз  на предмет використання учителями різних методів навчання.
 2. Спостереження самопідготовок, їх аналіз  на предмет використання вихователями різних методів навчання.

 

Форма звітності

 1. Конспект уроків.
 2. Конспект самопідготовки.


Тема 6. Форми організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Організаційні форми навчальної роботи з розумово відсталими дітьми в історії корекційної педагогіки.
 2. Екскурсія як специфічна форма організації навчального процесу.
 3. Домашня самостійна навчальна  робота учнів.
 4. Урок як основна форма навчання учнів  інтелектуальною недостатністю.
 5. Роль педагога у організації продуктивної самостійної роботи учнів.


Рекомендована література:

 1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: школа-Пресс, 1994. – 416 с.
 2. Григорьева Т.В. Психолого-педагогические  требования к уроку во вспомогательной школе. –Минск: РИУУ, 1980. – 126 с. 
 3. Єременко І.Г.Дидактичні основи уроку в допоміжній школі. -:К.: Рад. школа, 1966. – 130  с.
 4. Еременко И.Г. Приемы организации познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы в процессе обучения. – Метод. письмо. –К.: Рад. школа, 1968. – 40 с. 
 5. Пороцкая Т.И. Работа воспитателя вспомогательной школы ,-  М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
 6. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах: Пос. для вчителя. – К.: “Магістр –S”, 1997. – 255. 

Самостійна робота

 1. Відвідати, законспектувати і проаналізувати 2-3  уроки.
 2. Конспектування та аналіз самопідготовки.
 3. Конспектування та аналіз екскурсії

Форма звітності

 1. Конспект уроку, аналіз уроку.
 2. Конспект самопідготовки.
 3. Конспект екскурсії.

       

Тема 7. Урок як основна форма організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Типи уроків, їх структура. 
 2. Психолого-дидактичні та гігієнічні вимоги до уроку у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

3.  Аналіз уроку. Визначення мети уроку. Основні критерії ефективності уроку.

4.Планування уроків різних типів.

5.   Внесок І.Г.Єременка у розвиток теорії та практики уроку для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Рекомендована література:

 1. Єременко І.Г. Дидактичні основи уроку в допоміжній школі. – К.: Рад. школа, 1966. – 130 с.
 2. Єременко І.Г. Організація і проведення уроку в допоміжній школі. – К.: Рад. школа, 1963. – 75 с.
 3. Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навч. – метод. пос. – Кам”янець –Подільський, 2005. – 164 с.
 4. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія.:Навч. пос. / За ред. М.П.Миронової. –Кам”янець –Подільський, 2004. – 219 с.
 5. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: “Магістр” , 1997. – 255 с.
 6. Коркунов В.В. Урок во вспомогательной школе /Воспитание и обучение детей вспомогательной школы. – М.: Школа- Пресс, 1994. –128 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати і законспектувати різні типи уроків  для дітей з інтелектуальною недостатністю.
 2. Обговорити з учителями особливості планування уроків різних типів на предмет реалізації на уроках основних дидактичних принципів корекційної психопедагогіки.
 3. Проаналізувати 2 – 3  відвіданих уроки.


Форма звітності

 1. Конспекти уроків різних типів.
 2. Аналіз 2-х відвіданих уроків.
 3. Тест ІІІ.


Тема 8. Самопідготовка як важлива форма організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Сутність і значення домашньої  навчальної роботи для дітей з порушеннями інтелекту.
 2. Види домашніх завдань, їх дозованість, час виконання у різних класах.
 3. Діяльність вихователя та учнів  на самопідготовці.
 4. Оптимізація проведення самопідготовки.
 5. Врахування індивідуально-типологічних можливостей дітей під час проведення самопідготовки.

Рекомендована література:

 1. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. М., 1983. – 128 с.
 2. Єременко І.Г. Особливості самостійної роботи учнів  при розв”язанні арифметичних задач і прикладів //Питання дефектології. –Вип. 3. – К.: Рад. школа, 1967. – С. 3 – 45.
 3. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 4. Петрова В.Г., Белякова И.В. К вопросу о разнообразии форм обучения детей с нарушениями интеллектуального развития //Дефектология, 1995. - №3. – С.19 – 22.

Самостійна робота

 1. Відвідати 2 – 3 самопідготовки у молодших та старших класах, законспектувати  хід їх проведення.
 2. Проаналізувати самопідготовки. Порівняти  структуру  самопідготовки  у молодших та старших класах.

Форма звітності

 1. Конспект відвіданої самопідготовки у молодших класах, її аналіз.
 2. Конспект відвіданої самопідготовки у старших класах, її аналіз.
 3. Порівняльний аналіз особливостей структури самопідготовки у молодших і старших класах.


Тема 9. Педагогічна робота з формування структури навчальної діяльності дітей та корекції її недоліків.

 1. Сутність самостійної навчальної діяльності.
 2. Узагальнені прийоми  самостійної навчальної діяльності.
 3. Етапи формування умінь самостійної навчальної діяльності: підготовка до майбутньої діяльності, орієнтування у її змісті, виконання діяльності.
 4. Значення   інструкції, зразка, плану виконання  завдання в оволодінні уміннями і прийомами самостійної навчальної діяльності.
 5. Контроль та самоконтроль у процесі виконання завдання.

Рекомендована література:

 1. Коррекционная педагогика в начальном образовании //Под ред. Г.Ф.Кумариной. –М.: Академия, 2003. – 320 с.
 2. Кравець Н.П. Самостійна навчальна діяльність в учнів молодших класів допоміжної школи //Дефектологія, 1999. - № 2. – С. 34 – 37.
 3. Кравець Н.П. Формування навичок самостійного навчання в учнів допоміжної школи //Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2/7. – С. 26 – 32.

Самостійна робота

 1. Відвідати  самопідготовку у молодших і старших класах.
 2. Запротоколювати одну самопідготовку у молодшому і одну самопідготовку у старшому класах .
 3. Проаналізувати самопідготовку за схемою:
 • школа, клас, час відвідання самопідготовки, П.І.П. учителя;
 • обладнання самопідготовки;
 • діяльність вихователя – діяльність учнів;
 • побажання до самопідготовки..

Форма звітності

 1. Конспект  протоколу самопідготовки.
 2. Аналіз самопідготовки.


Тема 10.  Педагогічний колектив у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 1. Склад педагогічного колективу.
 2. Специфіка роботи учителя.
 3. Професійні та особистісні якості учителя –класовода і класного керівника.
 4. Вимоги, які ставляться до учителя.
 5. Вихователь у загальноосвітньому навчальному  закладі для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 6. Специфіка роботи вихователя.
 7. Логопед навчального закладу для дітей з психофізичними порушеннями.
 8. Єдність зусиль учителя, вихователя і логопеда в досягненні позитивних результатів  у навчально-виховному процесі.

Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К. : Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Кот М.З. Про визначення змісту фахової підготовки корекційного педагога до виховної роботи в різних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю Наукові записки: Зб-к наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко. –К, 2001. – Вип.41. – С.67 – 69.

Самостійна робота

 1. Відвідати 2-3 уроки  та запротоколювати їх.
 2. Проаналізувати ставлення учителя до учнів, учнів до учителя.


Форма звітності

 1. Протоколи уроків.
 2. Аналіз взаємостосунків учителя з класом.


Тема 11. Перевірка та облік знань, умінь та навичок учнів

1. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь і

навичок учнів.

2.  Види контролю: попередній, поточний, періодичний та підсумковий..

3.   Методи контролю: усний, письмовий, графічний, програмний.

4. Особливості проведення контрольних робіт.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, за 12-бальною  шкалою оцінювання.

6. Стимулююча та корекційна роль оцінки.

7.    Врахування індивідуально-типологічних  особливостей  учнів  з психофізичними порушеннями у процесі оцінювання їх навчальних досягнень.

Рекомендована література:

1.  Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. –К.: Вища школа, 1985. – 326 с.

2. Кравець Н.П.:“ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи з мови  / української, російської/  і читання // Педагогічна газета №4 /105/ квітень 2003. –

С. 6.

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної ) школи для дітей з порушеннями розумового розвитку /Відпов. за випуск Бондар В.І., Засенко В.В. –К. – Луганськ, 2002. – 94 с.
 2. Патрикеев В.Г., Аладинская И.А. Критерии дифференциальной психолого-педагогической диагностики оценки учебной деятельности школьников с нарушениями интеллекта на занятиях трудовой подготовки //Дефектология, 1997. - № 1. – С. 13 – 17.

       

Самостійна робота

 1. Проаналізувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  молодших класів.
 2. Провести усне  опитування учнів з метою оцінювання їх знань і умінь за 12-бальною шкалою оцінювання.
 3. Оцінювання письмових самостійних та контрольних робіт учнів.
 4. Анкетування вчителів на предмет удосконалення критеріїв оцінювання знань та умінь учнів.


Форма звітності

 1. Самостійні та контрольні роботи учнів, оцінені за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень.
 2. Контрольна робота.
 3. Анкети.


Тема 12. Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Системний підхід до управління педагогічним процесом. 
 2. .Керівна діяльність адміністрації . 
 3.  Педагогічна рада школи.
 4. Функції директора школи та його заступників.
 5. Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями інтелекту.
 6. Аналіз навчально-виховного процесу у школі.
 7. Підвищення фахового рівня корекційних педагогів. 
 8.  Науково-методична діяльність корекційних педагогів. Методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями інтелекту.        Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Рекомендована література:

 1. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 1999. – 280 с. 
 2. Еременко И. Г. Олигофренопедагогика. –К.К Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Кот М.З. Підвищення рівня підготовки вчителів професійно-трудового навчання як фактор соціально-трудової адаптації учнів допоміжних шкіл //Дефектологія, 1996. - № 1. – С. 55 – 57.


Самостійна робота

 1. Відвідати засідання педагогічної ради школи, запротоколювати його.
 2. Скласти план засідання педагогічної ради школи, присвячений закінченню першого семестру.
 3. Проаналізувати річний план роботи школи на предмет доцільності в ньому корекційно-виховних заходів.
 4. Тест ІІІ.

Форма звітності

 1. Протокол засідання педагогічної ради школи.
 2. План засідання педагогічної ради школи.
 3. Письмовий  аналіз річного плану роботи школи.
 4. Відповіді на тест ІІІ.


Модуль IV. Навчальна корекційно-виховна робота з дітьми, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

Тема 1.        Теоретичні основи навчання і виховання дітей із  затримкою психічного розвитку.

1. Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку.        

 1. Поняття “затримка психічного розвитку”. 
 2. Класифікація затримки психічного розвитку: ЗПР, пов”язана з інфантилізмом: гармонійний психінфантилізм, дисгармонійний психінфантилізм, ЗПР у зв”язку з церебрастенією і психорганічним синдромом, ЗПР внаслідок ранньої депривації і педагогічної запущеності, ЗПР, пов”язана з довготривалим астенічним станом, ЗПР і сліпота  й слабозорість.

5. Диференціальна діагностика затримки психічного розвитку та подібних з нею станів.

6.  Напрями лікувально-корекційних заходів при ЗПР.

7. Критерії прогнозу психічного розвитку дітей із ЗПР.

Рекомендована література:

 1. Дети с задержкой психического развития /Под ред. Т.А.Власовой, В.И.Лубовского, Н.А.Цыпиной. – М., 1984. – 256 с.
 2. Лубовский В.И., Кузнецова Л.В. Психологические проблемы задержки психического развития / Дети с задержкой психического развития. –М., 1984. – С. 6 – 19.
 3. Специальная педагогика /Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр « Академия», 2004. – 

      400 с. 

 1. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. – Н.Новгород, 1994. – 186 с.


Тема 2. Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей з порушеннями мовлення.

 1. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення та основні закономірності його розвитку у дитини.
 2. Причини порушень мовлення та їх види, виділені у клініко-педагогічній класифікації.
 3. Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення.
 4. Спеціальні заклади для дітей з порушеннями мовлення.
 5. Зміст освіти для дітей з мовленнєвими порушеннями.
 6. Корекційно-розвиткові та лікувальні заходи у закладах для дітей з порушеннями мовлення.


Рекомендована література:

 1. Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр « Академия». – 2004. – 

      400 с.

 1. Гриншпун Б.М. Классификация нарушений речи //Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – М., 1998. – С. 55 – 70.
 2. Спеціальна педагогіка: Понятійно- термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря . – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 456 с.
 3. Навчальні програми та підручники для шкіл  для дітей з порушеннями мовлення.

Самостійна робота

1. Проаналізувати базовий план та типовий  навчальні плани   для  шкіл дітей з порушеннями мовлення.

2. Проаналізувати навчальні програми з української мови та математики  для дітей з порушеннями мовлення.


Форма звітності

 1. Письмовий аналіз базового навчального плану для дітей з порушеннями мовлення.
 2. Письмовий аналіз навчальних програм з української мови і математики для дітей з порушеннями мовлення.
 3. Тема 3. Організація корекційно-розвиткового навчально-виховного процесу дітей із затримкою психічного розвитку.
 1. Основні варіанти комплектування груп для дітей із ЗПР.
 2. Організація навчання та виховання дітей  із ЗПР в діагностичних групах. 
 3. Психолого-дидактичні принципи корекційно-розвиткового навчання учнів  із ЗПР.
 4. Корекційні завдання роботи з учнями із ЗПР.
 5. Методичні принципи побудови змісту навчального матеріалу.
 6. Завдання лікувально-оздоровчої роботи.
 7. Організація соціальної служби та завдання соціально-трудової підготовки учнів із ЗПР.
 8. Організація індивідуально-групових корекційних занять та основні напрями роботи з дітьми.
 9. Нормативні державні документи, які регламентують організацію навчання і виховання дітей із ЗПР.

Рекомендована література:

 1. Лебединская К.С. Клиническая систематика задержки психического развития //Невропатология и психиатрия. – 1980. - №3. –С.407 – 412.
 2. Певзнер М.С. Клиническая характеристика детей с нарушениями темпа развития // Дети с отклонениями в развитии. – М., 1966. – С. 25 – 31, С. 70 – 76.
 3. Ульенкова У.В. Проблемы изучения и коррекции задержки психического развития у детей /Шестилетние дети с задержкой психического развития. –М., 1990. – С. 17 – 26.
 4. Шевченко С.Г. Условия эффективности коррекции детей с трудностями в обучении в общеобразовательной школе. – М. , 1998. – 236 с.

Самостійна робота

 1. Проаналізувати навчальний план  та програми  навчальних  закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.
 2. Відвідати і  запротоколювати  1 –2 уроки у навчальному закладі для дітей із затримкою психічного розвитку.
 3. Проаналізувати  уроки   на предмет застосування учителями   різноманітності  корекційних засобів навчання.

Форма звітності

 1. Аналіз навчального плану, програм.
 2. Протоколи 2  уроків.
 3.  Аналіз уроків.

       

Тема 4. Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

 1. Становлення системи державної допомоги дітям з порушенням опорно-рухового апарату. 
 2. Проблема соціальної адаптації, реабілітації, інтеграції та інклюзивного  навчання дітей з важкими порушеннями опорно-рухового апарату. 
 3. Клінічні прояви ДЦП..
 4. Основні цілі корекційно-педагогічної роботи з дітьми із ДЦП.
 5. Принципи корекційно-педагогічної роботи.
 6. Напрями корекційно-педагогічної та лікувальної роботи у  навчальних закладах для дітей із ДЦП.
 7. Індивідуальний підхід у визначенні корекційних завдань, їх обумовленість індивідуальними особливостями розвитку, характером провідних труднощів та умовами виховання й навчання дітей з ДЦП.
 8. Програмно-методичне забезпечення діяльності  спеціальних установ для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Рекомендована література:

 1. Бгажнокова И.М. Об изучении, воспитании и обучении детей с тяжелыми формами физического и психического недоразвития //Коррекционная педагогика, 2005. -№1 (7). – С. 5 – 11.
 2. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье. –М., 1993. – 128 с.
 3. Мастюкова Е.М. Особенности личности учащихся с церебральным параличом //Особенности психологического развития учащихся специальных школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. –М., 1985. – С.70 – 89.
 4. Специальная педагогика /Под  ред. Н.М.Назаровой. – М.:Академия, 2004. -  395 с.
 5. Детская психоневрология /Под ред. Л.А.Булоховой. –К.: Здоров»я, 2004. – 390 с.


Тема 5. Корекційна робота з дітьми, хворими на дитячий церебральний параліч

 1. Рання стимуляція  психічного і мовленнєвого розвитку дітей з ДЦП.
 2. Кондуктивне  виховання при ДЦП.
 3. Рання логопедична робота.
 4. Розвиток рухових функцій.
 5. Специфіка навчально-виховного процесу у навчальних закладах для дітей з ДЦП.
 6. Поєднання педагогічної та лікувальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з ДЦП.
 7. Нормативна-методичне забезпечення закладів для дітей з ДЦП.


Рекомендована література:

1. Коновалов В.Ю. Психолого-педагогические закономерности психосоматической коррекции и реабилитации //Коррекционная педагогика, 2005. - №3 (9). – С. 37 – 46.

 2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольній возраст). : Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.

 3. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Клиническая характеристика детского церебрального паралича / Нарушение речи у детей с церебральным параличом . – М., 1985. – С. 6 – 54. 

  4. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 456 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати 2 заняття у школі  для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 2. Запротоколювати відвідані уроки..
 3. Проаналізувати відвідані уроки на предмет надання дітям  лікувально-корекційної допомоги.
 4. Проаналізувати нормативно-методичну документацію на предмет визначення лікувальних, педагогічних та корекційно-розвиткових засобів у роботі з дітьми, хворими на ДЦП.


Форма звітності

 1. Протоколи уроків.
 2. Аналіз відвіданих уроків..
 3. Аналіз нормативно-методичної документації школи.


Тема 6. Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з      аутизмом та аутистичними проявами особистості.

 1. Сутність поняття “аутизм”.
 2. Причини та основні ознаки раннього дитячого аутизму (РДА).
 3. Особливості мовленнєвого розвитку аутичних дітей.
 4. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.
 5. Умови успішної інклюзії дітей з аутизмом.
 6. Єдність зусиль спеціалістів та родини  у роботі з аутичними дітьми.

Рекомендована література:

 1. Детская психоневрология / Под ред. Л.А.Булаховой. – К.: Здоров»я, 2004. – 495. С
 2. Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. Книга для педагогов-дефектологов. –М.: ВЛАДОС. – 2003. – 238 с.
 3. Специальная педагогика /Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Академия, 2004. – 395 с.
 4. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ.: Альма-матер, 2003. – 436  с.
 5. Ткачева В.В. Психолого-педагогическое изучение аутичных детей //Коррекционная педагогика. – 2005. - №1 (7). – С. 16 – 21.
 6. Ульенкова Р.К. Развитие навыков самообслуживания у детей с ранним детским аутизмом //Дефектология. – 1989. - №3.- С. 11 – 15.

Самостійна робота

 1. Відвідати у реабілітаційному центрі  заняття з аутичними дітьми.
 2. Запротоколювати хід заняття, визначивши корекційні засоби, які застосовує реабілітолог у роботі з клієнтами.
 3. Ознайомитися з особовими справами дітей на предмет  виникнення причин РДА.
 4. Відвідати урок в класі масової школи, в якому навчається учень з РДА.
 5. Занотувати роботу учителя з учнем.

                                                                  

Форма звітності

 1. Протокол заняття.
 2. Виписки з особових справ клієнтів реабілітаційного центру.
 3. Конспект першоджерел.
 4. Конспект уроку.
 5. Аналіз роботи учителя з учнем з РДА.


Тема 7. Педагогічна допомога дітям з корекції дефіцитних шкільно-значимих фунцій.

 1. Шкільно-значимі функції, які потребують негайної кваліфікованої корекційно-педагогічної допомоги.
 2. Причини низького рівня розвитку дефіцитних шкільно-значимих функцій.
 3. Мета корекційно-розвиткової програми, її сутність.
 4. Розвиток і удосконалення просторового сприймання, аналізу, просторових уявлень.
 5. Розвиток і удосконалення зорового сприймання і зорового аналізу, (координація у системі “вухо - око – рука”)
 6. Розвиток дрібної координації рухів кистей і пальців рук.
 7. Розвиток і удосконалення фонематичного сприймання, фонематичного аналізу й синтезу. 

Рекомендована література:

 1. Єременко І.Г., Турчинська В.Є. Готовність розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі. – К.: Рад. школа, 1981. – 112 с. 
 2. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /Г.Ф.Кумарина, М.Э.Вайнер, Ю.Н.Вьюнкова и др. Под ред. Г.Ф.Кумариной. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 320 с.
 3. Кравець Н.П. Готуємо до читання та письма //Дошкільне виховання, 2005. - №8. – С. 26 – 29.
 4. Кравець Н.П. Сформоване мовлення – успіх у навчанні // Дошкільне виховання, 1999. - № 7. – С. 23 – 24. 
 5. Обучение в коррекционных классах. Работа со слабоуспевающими школьниками: Пособие для учителей / Под ред. Г.Ф.Кумариной. – М., 1991. – 236 с.


Самостійна робота

 1. Відвідати  2-3  уроки у першому класі.
 2.  Запротоколювати хід  уроків..
 3. Обстежити дітей на предмет готовності до шкільного навчання.
 4. Підготувати рекомендації  учителю  та батькам  щодо корекції у дітей шкільно-значимих функцій.

                                                             

Форма звітності

 1. Протоколи уроків..
 2. Протоколи обстеження дітей
 3. Рекомендації учителю та батькам.
 4. Реферат.
 5. Тест IV.

Модуль  V. Теоретико-методичні основи виховання дітей з інтелектуальною недостатністю

Тема 1. Сутність, принципи та завдання виховання дітей з інтелектуальною недостаністю..

 1. Сутність поняття “виховання”.
 2. Теорії вільного, колективного та індивідуального виховання.
 3. Принципи виховання.
 4. Реалізація принципів виховання.
 5. Складові системи виховання.
 6. Формування особистості учня – основне завдання навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю. 
 7. Роль провідної діяльності у вихованні учнів.
 8. Основні підходи до навчання і виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.


Рекомендована література:

 1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 416 с.
 2. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Под ред. Т.А.Власовой, В.Г.Петровой. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
 3. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 4. Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы : Пособие для учителя и воспитателя. Из опыта работы. – 3-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1982. – 104 с.


 Тема 2. Зміст, основні напрями та методи виховання

у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Психолого-педагогічне обгрунтування  змісту виховання учнів з порушеннями психофізичного розвитку.
 2. Педагогічні завдання корекційно-виховної роботи.
 3. Особливості та труднощі комплексного підходу у вихованні.
 4. Методи виховання.
 5. Особливості використання методів виховання в залежності від клінічних та психічних порушень учня.

5.   Життєві плани учнів з порушеннями інтелекту та проблеми їх формування у корекційній педагогіці.


Рекомендована література:

 1. Долгобородова Н.П., Лялин М.А., Гик И.Д. Воспитание учащихся вспомогательной школы. –М.: Просвещение, 1968. – 143с.
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате: Пособие для учителей и воспитателей. – М.: Просвещение, 1983. – 104 с.
 4. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник. За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.


Самостійна робота

 1. Відвідати і запротоколювати виховний захід у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю
 2. Проаналізувати виховний захід на предмет дотримання методів виховання з урахуванням індивідуальних і типологічних особливостей учнів.

Форма звітності

 1. Протокол  виховного заходу.
 2. Аналіз виховного заходу.


Тема 3. Трудове навчання і виховання  у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Мета, завдання  та зміст трудового навчання й виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

2.  Види трудової підготовки та їх корекційно-виховне значення.

3.   Професійне навчання та виховання.

Рекомендована література:

 1. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. –М.: Педагогика, 1969. – 216 с.
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Мирский С.Л. Методика профессионально - трудового обучения во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1988. – 246 с.
 4. Бондар В.І.  та інші.Трудове виховання учнів допоміжної школи. К.: Рад. школа, 1984. – С.6 – 16.
 5. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1969. – 152 с.
 6. Лапін А. Громадянське спрямування трудового виховання в допоміжній школі //Дефектологія, 2004. - № 3. – С.32 – 36.


Тема 4. Профорієнтаційна робота з дітьми з інтелектуальною недостатністю.

 1. Соціально-трудова адаптація випускників.
 2. Роль професійної адаптації у формуванні життєвих планів учнів.
 3. Гурткова робота у школі, її роль у професійній орієнтацій школярів.

4. Перспективи розвитку зв’язків корекційної школи та закладів професійно-трудової підготовки.

        

Рекомендована література:

 1. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. –М.: Педагогика, 1969. – 216 с.
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Кущенко І. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у навчанні праці розумово відсталих молодших школярів за допомогою врахування психологічних особливостей засвоєння техніко-технологічних знань. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук. метод. зб-к.: Вип. 8. Т.І / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – Запоріжжя, 2006. – 323 с.
 4. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
 5. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати захід, присвячений професійній  орієнтації учнів.
 2. Відвідати заняття  гуртка з професійної орієнтації учнів.
 3. Запротоколювати хід заняття гуртка, проаналізувати заняття.

Форма звітності

 1. Протокол заходу, присвяченого професійній орієнтації учнів.
 2. Протокол заняття гуртка.
 3. Аналіз заняття гуртка.


Тема 5. Моральне виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Сутність  та завдання морального виховання учнів з інтелектуальною недостатністю.
 2. Розвиток поглядів на проблему морального виховання осіб з порушеннями інтелекту.  
 3. Особливості змісту морального виховання молодших і старших школярів.
 4. Особливості формування моральних уявлень і понять, критичної оцінки особистої поведінки та поведінки інших людей.

 5. Релігія у вихованні моралі в учнів.

Рекомендована література:

 1. Буфетов Н.М. Нравственное воспитание  во вспомогательной школе..  – Алма-Ата: Мектел, 1988. – 88 с
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Монахов Н.И. Изучение эффективности воспитания: теория и методика. – М.: Педагогика, 1981. – 144 с.
 4. Нікітіна Я. Удосконалення змісту морального виховання учнів молодших класів допоміжної школи //Дефектологія, 2004. № 1. – С. 33 – 35.
 5. Синев В.Н. Особенности воспитания социально-нормативного поведения учащихся вспомогательной школы. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пос. для учит. и студ. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994. – С.278 – 297.

Самостійна робота

 1. Відвідати виховний захід у школі.
 2. Проаналізувати відвіданий захід.
 3. Скласти  план виховного заходу.
 4. Підготувати  виховний захід разом з учителями та вихователями.


Форма звітності

 1. Аналіз відвіданого заходу.
 2. План виховного заходу.


Тема  6. Естетичне виховання учнів з інтелектуальною недостатністю.

 1. Особливості виховання естетичних почуттів, уявлень та понять у дітей з інтелектуальною недостатністю.
 2. Основні напрями та шляхи естетичного виховання учнів з інтелектуальною недостатністю, які потребують корекції фізичного розвитку. 
 3. Естетика життя та праці школярів.
 4. Формування і розвиток творчих здібностей в учнів з інтелектуальною недостатністю.
 5. Роль художніх гуртків, виставок у естетичному вихованні  школярів.

Рекомендована література:

 1. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе: Уч. пос. для студ. . – М.: Просвещение, 1982. – 168 с.
 2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе / Под ред. Т.Н.Головиной. – М.: Просвещение, 1972. – 104 с. 
 4. Інноваційні методи виховання: Навчально-методичний посібник  /Авт. та упор. В.Ю.Іова, Л.В.Красномовець. – Кам. – Под.: ПП Мошак  М.І., 2006. – 175 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати  2 заняття  гуртків: художньої вишивки, макраме.
 2. Запротоколювати хід заняття гуртків.
 3. Проаналізувати заняття гуртка макраме.
 4. Скласти план заняття гуртка художньої вишивки.

Форма звітності

 1. Протоколи заняття гуртків.
 2. План заняття гуртка художньої вишивки.

3.   Аналіз заняття гуртка макраме.

Тема 7. Фізичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

  1. Врахування типологічних, вікових та індивідуальних особливостей дітей у процесі фізичного виховання.
  2. Система фізичного виховання учнів з інтелектуальною недостатністю. 
  3. Урок – основна форма організації фізичного виховання учнів. Складові уроку фізичного виховання.
  4. Фізичне виховання учнів у режимі дня.
 1. 5.Форми позакласної фізкультурної роботи.
  1. Лікувальні та профілактичні заходи в системі фізичного виховання.
  2. Спеціальні Олімпійські ігри для інвалідів та розумово відсталих дітей.

Рекомендована література:

 1. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании- М.: Академия, 2002. – 176 с.
 2. Еременко И.Г.Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 3. Козленко Н.А.Физическое воспитание учащихся младших классов вспомогательной школы. – К.: Рад. школа, 1972 – 236 с.
 4. Козленко Н.А.Физическое воспитание учащихся старших классов вспомогательной школы. – К.: Рад. школа, 1974. – 186 с.
 5. Протченко Т.А.Домашнее задание //Физическая культура в школе. – 1986. - №8. – С.13 – 17.

Самостійна робота

 1. Відвідати  заняття  шкільної спортивної секції, запротоколювати  його.
 2. Скласти план роботи  спортивного гуртка.

Форма звітності

 1. Протокол заняття шкільної  спортивної секції.
 2. План роботи спортивного гуртка.
 3. Конспект першоджерел.

        

Тема 8. Формування дитячого колективу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Сутність поняття  «дитячий колектив». 
 2. Роль колективу у вихованні дітей з інтелектуальною недостатністю.
 3. Особистість розумово відсталої дитини та колектив.
 4. Структура дитячого колективу. 
 5.  Прийоми формування дитячого колективу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.
 6. Стадії формування дитячого колективу.

Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы: Пособие для учителя и воспитателя. Из опыта работы. – 3-е изд перераб. – М.: Просвещение, 1982. – 104 с. 
 3. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность «Дефектология». – К.: Вища школа, 1984. – 144 с.
 4. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе: Пособие для учителей и воспитателей. –М.: Просвещение, 1983. – 104 с.

Самостійна робота

  1. Проаналізувати план роботи вихователя  по формуванню дитячого колективу класу.

2. Проаналізувати план роботи по формуванню дитячого колективу школи, розроблений заступником директора з виховної роботи.                                                        


Форма звітності

 1. Аналіз плану роботи вихователя.
 2. Аналіз плану роботи заступника директора школи .
 3. Конспект першоджерел.


Тема 9. Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Особливості позакласної роботи у закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку .
 2. Зміст позакласної роботи. 
 3. Форми позакласної роботи. 
 4. Зв’язок позакласної та  навчальної роботи.


Рекомендована література:

 1. Бистрова Ю. Вибір стратегії поведінки в конфлікті підлітків з порушеннями інтелекту //Дефектологія, 2006. - № 3. – С. 23 – 27.
 2. Бондар В.І. та ін. Трудове виховання учнів допоміжної школи. –К., 1984.
 3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. – М.: Академия, 2002. – 175 с.
 4. Синев В.Н. Особенности воспитания социально-нормативного поведения в учащихся вспомогательной школы / Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В.Воронковой. – М., 1994. – С.278 – 297.


Тема 10.  Учнівські організації у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

 1. Роль учнівських організацій у вирішенні завдань виховання  учнів з інтелектуальною недостатністю.
 2. Учнівське самоврядування. Учнівський комітет.
 3. Завдання учнівського самоврядування.
 4. Керівництво учнівським самоврядуванням.

Рекомендована література:

 1. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. – К.: Вища школа, 1985. – 326 с.
 2. Єременко І.Г. Гуманістичні начала у вихованні дітей з відхиленнями у розумовому розвитку //Педагогіка і психологія. – 1995. - № 3. – С. 32 – 38.
 3. Москаленко Н.В. Подготовка воспитанников-сирот с проблемами интеллектуального  развития к самостоятельной жизни//Дефектология, 2006 - №6. – С. 47 – 52.


Самостійна робота

 1. Взяти участь у засіданні шкільного учнівського комітету та проаналізувати зміст засідання.
 2. Розробити план засідань шкільного учнівського комітету на семестр.


Форма звітності

 1. Аналіз засідання шкільного учнівського комітету.
 2. План засідання шкільного учнівського комітету .


Тема 11. Взаємодія навчального закладу, сім”ї, громадськості у вихованні та життєвому становленні учнів з інтелектуальною недостатністю.

 1. Роль сім’ї у виховання та життєвому становленні дитини з порушеннями інтелекту.
 2. Роль громадських організацій у вихованні та життєвому становленні учня з інтелектуальною недостатністю.
 3. Взаємодія сім’ї, навчального закладу і громадськості у вихованні учнів з інтелектуальною недостатністю.


Рекомендована література:

 1. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Под ред. Г.Ф.Кумариной. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
 2. Пріданнікова Ю. Заходи щодо поліпшення поведінки розумово відсталих підлітків //Дефектологія, 2005. - № 4.- С. 25 – 28.
 3. Раку А.И. Взаимодействие вспомогательной школы и семьи в социальной адаптации учащихся. – Кишинев, 1982. – 143 с.
 4. Савіцька В. Виховання морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжної школи //Дефектологія, 2004. - № 4. – С. 26 – 29.
 5. Тарасун В.В. та ін. Психологічні умови ефективності домашнього навчання дітей з обмеженими можливостями здоров»я. – К.: Актуальна освіта, 2005. – 285 с.
 6. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд., перераб и дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с.


Самостійна робота

 1. Скласти план роботи з родиною  дитини з інтелетуальними порушеннями.
 2. Провести бесіду з батьками проблемної дитини.


Форма звітності

 1. План роботи з родиною дитини з інтелектуальними порушеннями.
 2. План бесіди з батьками проблемної дитини.
 3. Конспект першоджерел.
 4. Тест V.МодульVІ. Корекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні  системи.

Тема 1. Вихідні теоретичні положення і принципи дошкільної корекційної педагогіки.

 1. Сутність поняття “корекційна дошкільна педагогіка”.
 2. Об’єкт і предмет дошкільної корекційної педагогіки.
 3. Мета і завдання дошкільної корекційної педагогіки.


Рекомендована література:

1.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М.: Гуманит. центр ВЛАДОС, 2005. – 207 с.

2. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 3.  Шипицына Л.М.”Необучаемый” ребенок в семье и обществе Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд., перераб и дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с.

  4.  Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детском возрасте /Под ред. Д.И.Фельдштейна. – Москва – Воронеж, 1995. – 368 с.

Самостійна робота

1. Законспектувати статті зі словника, які стосуються понятійного апарату  дошкільної корекційної педагогіки.

Форма звітності

 1. Конспект статтей.


Тема 2. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

 1. Загальна характеристика розвитку дітей раннього віку із ЗПР.
 2. Дошкільні заклади для дітей раннього дошкільного віку із ЗПР.
 3. Основні принципи корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками із ЗПР.

Рекомендована література:

 1. Бондарь В.И. Модернизация специального образования в Украине: уроки на будущее.//Дефектология, 2004. - № 6.- С.67 – 72.
 2. Зайцев А.П. Детскотека. Игровые программы для детей младшего и среднего возраста.  М.: ВЦКТ, 2006. – 160 с.
 3. Янчева С.В. Особенности готовности к школьному обучению детей-сирот с нарушением интеллекта в условиях специального (коррекционного) детского дома // Практическая психология и логопедия, 2006. - № 4 (21). – С. 40 – 43.
 4. Сазонова С.Н., Баранова Е.Б. Организация специальной помощи детям раннего возраста с ЗПР в группе //Практическая психология и логопедия, 2006. - № 4 ( 21). – С. 18 – 25.

Самостійна робота

  1. Відвідати заняття  групи молодших дошкільників із ЗПР.
 1. Законспектувати  хід заняття.
 2. Проаналізувати заняття з молодшими дошкільниками із ЗПР на предмет дотримання вихователем принципів корекційно-розвиткової роботи  з дітьми із ЗПР

Форма звітності

1. Конспект заняття.

2. Аналіз заняття.

 1. Реферат на тему: «Корекційно-педагогічна робота з молодшими дошкільниками із ЗПР»

Тема 3. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього дошкільного віку,  хворими на церебральний параліч


1.Загальна характеристика розвитку дітей раннього віку з церебральним паралічем:

структура рухових порушень, обмеженість або неможливість довільних рухів, порушення психіки при ДЦП, порушення мовлення при ДЦП.

2.Основні принципи корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ДЦП.

3. Основні напрями та засоби  корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ДЦП.

 1. Завдання логопедичної роботи.
 2.  Завдання і роль відновлювального лікування у роботі з дітьми з ДЦП.
 3.  Диференціація завдань і змісту корекційної роботи в залежності від рівня домовленнєвого розвитку, віку й індивідуальних можливостей дитини. 
 4. Розробка індивідуального плану навчання для дітей із ДЦП.


Тема 4. Система спеціалізованої допомоги дітям, хворим на ДЦП.

 1. Система спеціальних дошкільних закладів для дітей, хворих на ДЦП.
 2. Лікувально-педагогічна допомога дітям з ДЦП.
 3. Корекційно-розвиткова допомога дітям  з ДЦП.
 4. Нормативно-документальне забезпечення  дошкільних закладів  для дітей, хворих на ДЦП.

Рекомендована література:

 1. Коновалов В.Ю. Психолого-педагогические закономерности психосоматической коррекции и реабилитации // Коррекционная педагогика, 2005. - № 3 (9).- С.37 – 46.
 2. Мастюкова Е.М. Особенности личности учащихся с церебральным параличом: . Особенности психического развития учащихся специальных школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., 1985. – С.70 – 89. 
 3. Мастюкова Е.М. Интеллектуальные нарушения у детей с церебральными паралічами. Клиническое и психологическое изучение детей с интеллектуальной недостаточностью / Под ред. Лебединской К.С., Явкина В.М., Петровой В.Г.- М.: НИИ дефектологии АПН СССР, 1976. – 176 с.
 4. Чеботарьова О. Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей з ДЦП //Дефектологія, 2005. - № 2. – С. 28 – 30.


Самостійна робота

1.Ознайомитися зі специфікою роботи навчального  закладу для дошкільників з порушеннями  опорно-рухового апарату.

 2. Відвідати 2-3 заняття з дошкільниками із ДЦП, законспектувати заняття.

 1. Проаналізувати заняття на предмет дотримання вихователем  корекційно-розвиткової спрямованості процесу навчання у закладах для дітей з ДЦП.

Форма звітності

 1.  Конспект заняття з дошкільниками  із ДЦП.
 2.  Аналіз законспектованого заняття.
 3.  Індивідуальні плани навчання дітей із ДЦП.


Тема  5. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього   дошкільного віку при аутизмі та аутистичних  рисах особистості.

 1. Умови навчання дітей з аутизмом та аутистичними рисами особистості. 
 2. Завдання та сутність роботи корекційного  педагога, який працює з аутичними дітьми та дітьми з аутистичними рисами особистості.
 3. Завдання та зміст індивідуальних програм.
 4. Роль батьків у навчанні, вихованні  та корекції недоліків психофізичного  розвитку дітей з аутизмом і аутистичними рисами особистості.


Рекомендована література:

 1. Коган В.Е. Преодоление. Неконтактный ребенок в семье. – СПб, 1996. – 236 с.
 2. Лебединская К.С., Никольская Е.С. Диагностика раннего аутизма. – М., 1991. – 168 с.
 3. Ткачева В.В. Психолого-педагогическое изучение аутичных детей //Коррекционная педагогика, 2005. № 1( 7). – С. 16 – 21.
 4. Хворова Г. Особливості корекційно-розвивального навчання дітей з аутизмом //Дефектологія, 2005. - № 2. – С. 4 – 8.


Самостійна робота

 1. Відвідати і запротоколювати у реабілітаційному центрі заняття з дітьми з  РДА та аутистичними рисами особистості.
 2. Проаналізувати запротокольоване  заняття.
 3. Скласти план роботи з батьками, у яких є діти з раннім дитячим аутизмом.

Форма звітності

 1. Протокол заняття  у реабілітаційному центрі з дітьми з РДА та аутистичними рисами особистості.
 2. Аналіз заняття з дітьми з РДА і аутистичними рисами особистості.
 3. Реферат на тему : «корекційно-педагогічна допомога дітям з РДА».
 4. План роботи з батьками дітей з РДА.


Тема 6. Корекційна спрямованість виховання та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями поведінки та діяльності

 1. Поняття девіантної поведінки. 
 2. Причини відхилень у поведінці дітей.
 3. Стратегії девіантної поведінки дітей та шляхи їх корекції.
 4. Формування соціальних ролей дитини та корекція соціальної дезорієнтації..

5. Корекційний підхід при сімейній ізоляції, хронічній неуспішності.

6. Особливості корекційно-педагогічної роботи у випадку відмови від діяльності.

 1. Корекційне втручання при вербалізмі.


Рекомендована література:

 1. Березина А. Как становятся трудными //Воспитание школьников, 1981. -№ 3. – С. 26 – 29.
 2. Коррекционная педагогика / Под ред. В.С.Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2004. – 352 с.
 3. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 
 4. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд. , перераб. и  дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с.

Самостійна робота

 1. Відвідати заняття у реабілітаційному центрі, де працюють з дітьми-клієнтами з девіантною поведінкою.
 2. Законспектувати хід заняття.
 3. Проаналізувати заняття.
 4. Познайомитися з батьками, у яких  є діти з девіантною поведінкою.
 5. Скласти план корекційно-педагогічної роботи з дітьми.
 6. Скласти план роботи з батьками, у яких є діти з девіантною поведінкою.

Форма звітності

 1. Конспект заняття. 
 2. Письмовий аналіз заняття.
 3. План корекційно-педагогічної роботи з дітьми з девіантною поведінкою.
 4. План роботи з батьками, у яких є діти з девіантною поведінкою.


Тема 7. Корекційно-педагогічна робота з дошкільниками з порушеннями мовлення.

 1. Сутність мовленнєвих порушень у дошкільників з інтелектуальною недостатністю.
 2. Завдання та засоби корекційно-розвиткової роботи по подоланню мовленнєвих порушень у дошкільників.
 3. Сутність, завдання та зміст роботи логопеда дошкільного навчального закладу по подоланню мовленнєвих порушень у дітей.
 4. Взаємодія родини та дитячого дошкільного закладу з корекції  мовленнєвих порушень у дошкільників з порушеннями мовлення.

Рекомендована література:

 1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2005. – 207 с.
 2. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 3. Специальная педагогика /Под ред Н.М.Назаровой. – М.: Изд . центр «Академия». – 2004. – 

      400 с.

 1. Феличева Т.Б. и др. Основы логопедии. – М., 1988. – 326 с.


Самостійна робота

 1. Відвідати заняття  з дітьми-логопатами.
 2. Законспектувати заняття та проаналізувати його.
 3. Скласти план заняття з дітьми-логопатами, у якому намітити корекційно-розвиткові засоби для роботи з дітьми.

Форма звітності

 1. Конспект відвіданого заняття, його аналіз
 2. План заняття з дітьми-логопатами, у якому  намічено корекційно-розвиткову роботу з дітьми..
 3. Реферат на тему : «Корекційно-розвиткова робота в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення».


Тема 8. Корекційна спрямованість педагогіки  Марії Монтессорі.

 1. Принципи педагогічної  системи Марії Монтессорі. 
 2. Стержень виховної роботи у системі Марії Монтессорі.
 3. Актуальний досвід роботи шкіл, які працюють за системою Марії Монтессорі.

Рекомендована література:

 1. Коррекционная педагогика/ Под ред. В.С.Кукушина. М.: 2004. – 352 с.
 2. Монтессори Мария. О принципах моей школы. М., 1999. – 256 с.
 3. Специальна педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 400 с.

Самостійна робота

1. Законспектувати  з підручника  «Коррекционная педагогика»  /Под ред. В.С.Кукушина/ главу 3: «Система воспитания и развития детей дошкольного возраста , разработанная М.Монтессори».


Форма звітності

 1. Конспект першоджерела.
 2. Контрольна робота.


Тема 9. Педагогіка Рудольфа Штайнера.

 1. Теоретико-філософські положення та зміст педагогіки Р. Штайнера.
 2. Принципи вальдорфської педагогіки.
 3. Основи, на яких грунтується організація вальдорфської школи.
 4.        Вальдорфська школа та корекційне  навчання. 
 5. Сутність навчального плану.
 6. Дотримання індивідуального підходу до дітей в умовах вальдорфської школи.
 7. Сутність та значення кемпхільського руху.


Рекомендована література:

 1. Коррекционная педагогика / Под ред. В.С.Кукушина. – М.- Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2004. – 352 с.
 2. Патулафф Райнер. Лейтмотив вальдорфской педагогики: От 3 до 9 лет ( пер. с нем.). О.Богданенко . – К.: НАИРА, 2006. – 72 с.
 3. Специальная  педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

      400 с.

 1. Штайнер Р.Методика обучения и предпосылки воспитания. – М., 1994. – 215 с.

Самостійна робота

1. Проаналізувати зв'язки  педагогіки  Р.Штайнера з корекційною психопедагогікою та відобразити це на схемі.

Форма звітності

 1. Схема зв»язків педагогіки Р. Штайнера з корекційною психопедагогікою.
 2. Тест VI.


Модуль VІІ. Розвиток, корекція, компенсація та освіта дітей з важкими порушеннями психофізичного розвитку.

Тема 1. Основні групи дітей зі складними порушеннями  та значення їх психолого-педагогічного вивчення.

 1. Сутність поняття «складні порушення».
 2. Групи дітей за складністю порушень.
 3. Рання діагностика складного порушення – першочергове завдання роботи з дітьми, які мають складні порушення психофізичного розвитку.
 4. Зміст, завдання та специфіка роботи навчальних закладів для дітей зі складними порушеннями  психофізичного розвитку.


Рекомендована література:

 1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с.
 2. Соколянский И.А. Обучение слепоглухонемых детей //Дефектология. 1989. - № 2. – С. 7 – 18. 
 3. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.


Тема 2. Загальна і спеціальна освіта: інтеграція, інклюзія  та  диференційоване навчання осіб  зі складними порушеннями психофізичного розвитку.

 1. Сутність інтеграції та інклюзії дітей зі складними порушеннями розвитку.
 2. Проблема адаптації норми до дітей зі складними порушеннями розвитку.

                            

Рекомендована література:

 1. Никитина М.И. Соотношение дифференцированного и интегрированного обучения

      / Интегрированное обучение: проблемы и перспективы. – СПб, 1996. – С. 67 – 76.

 1. Никитина М.И. Проблемы интеграции детей с особенностями развития /Инновационные процессы в образовании. – СПб, 1991. – С. 147 – 165. 
 2. Солнцева Л.И. Модели интегрированного обучения детей с нарушениями зрения //Дефектология, 1997. – № 2. – С. 8 – 13.
 3. Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным интегрированное обучение //Дефектология, 1999. –  № 2. -С. 49 – 57.


Тема 3. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складними  порушеннями.

 1. Особливості психічного розвитку при подвійному чи потрійному враженні.
 2. Психолого - педагогічні основи розвитку і освіти осіб зі складними порушеннями психофізичного розвитку.
 3. Шляхи та засоби організації спеціальної освіти осіб зі складними порушеннями  в розвитку.
 4. Етап ранньої психолого-педагогічної допомоги.
 5.  Система спеціалізованих закладів в Україні для осіб зі складними порушеннями. 
 6. Психолого - педагогічна та соціальна допомога за кордоном особам зі складними порушеннями розвитку.1

Рекомендована література:

 1. Державний стандарт спеціальної освіти. – К., 2004. – 361 с.
 2. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с.
 3. Шипицына Л.И. “Необучаемый” ребенок в семье и обществе: Социализация детей с нарушением интеллекта.-  2-е изд., перераб. и дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477 с.

Самостійна робота

 1. Опрацювати Закон України “Про психіатричну допомогу” /Права інвалідів в Україні: Зб-к прав. док. – К.: Сфера, 2002. – С. 169 – 181.
 2. Відвідати будинок-інтернат для осіб зі  складними порушеннями психофізичного розвитку та ознайомитися з наданням психолого-педагогічної допомоги особам з інтелектуальною недостатністю.
 3. Ознайомитися з планом корекційно-педагогічної допомоги особам зі складними порушеннями психофізичного розвитку, проаналізувати його.

Форма звітності

 1. Тези Закону України “Про психіатричну допомогу”.
 2. Аналіз плану  роботи  реабілітаційного центру на предмет корекційно-педагогічної допомоги особам зі складними порушеннями  психофізичного розвитку.

Тести .


І.1.1. Проблеми спеціального навчання і виховання посилюють фактори.

               а) біологічні;

               б) комунікативні;

               в) моральні;

               г) соціально-економічні.

І.1.2. Вітчизняна корекційна педагогіка базується на теоретичних положеннях

               а) В.П.Кащенка;

               б) Л.С.Виготського;

               в)  Т.Г.Шевченка;

               г)  І.Г.Єременка;

               д) В.М.Синьова.

І.1.3.  Принципи спеціальної корекційної педагогічної діяльності:

 • єдність діагностики в корекції;
 • діяльнісний принцип корекції;
 • профілактичні міри;
 • системності корекційних, профілактичних і розвиткових завдань;
 • вторинні дефекти;
 • врахування індивідуальних і вікових особливостей;
 • інтеграції зусиль найближчого спеціального оточення;
 •  побутовий;
 •  комплексного використання методів і прийомів;
 • виховний.

ІІ.1.1. Дописати.

       Російська програма  раннього втручання, адаптована в Україні:

 • “Допомога батькам”;
 • “Підтримка раннього втручання”;
 • “Абілітація немовлят”;
 • “Здорові діти”;
 • “Робота в лекотеках”.

ІІ.1.2. Довести , що контроль за психічним здоров’ям дітей, починаючи з раннього віку від 0 до 3 років – актуальний  напрям корекційної педагогіки на сучасному етапі:  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ІІ.1.3. Підкреслити.

Метод ігрової психотерапії  у лікуванні дітей з шизофренією, аутизмом складається з 2-х етапів:

 • прогностичний;
 • активне включення у цілеспрямовану ігрову діяльність;
 • відновлювальне лікування;
 • спостереження за дитиною в різних ігрових ситуаціях.

ІІІ.1.1. Об’єкт корекційної педагогіки: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.1.2. Предмет корекційної педагогіки на сучасному етапі 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.1.3. Вказати.

       Завдання корекційної педагогіки

1.________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________2._____________________________________________________________________________________________ _______3._________________________________________________________ ___________________________________________ 4. _________________________________________________________________

 • розвиток дитини в несприятливих умовах;
 • систематичні спостереження з метою виявлення причин, що викликають відхилення у розвитку і поведінці;
 • підготовка спеціального дидактичного матеріалу;
 • використання поняття “норма” до аналізу видів, форм, методів корекції;
 • виховання дитини з порушеннями розумового та (або) фізичного розвитку;
 • розробка та підбір практичних методик і діагностик корекційної роботи.

ІІІ.4. Вказати автора висловлення: “Диференціювання повинно стати основним правилом всього нашого життя”

 • О.М.Граборов;
 • Л.С.Виготський;
 • І.Г.Єременко;
 • В.П.Кащенко.


ІІІ.5. Складовими єдиного педагогічного корекційного процесу є ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-  методологія;

 • навчання;
 • зміст освіти;
 • виховання;
 • лікувальна педагогіка;
 • розвиток.

ІІІ.6. Вказати автора

       “Навчання і розвиток тісно взаємопов’язані, але навчання йде попереду розвитку”, -

 • О.М. Леонтьєв;
 • С.Я.Рубінштейн;
 • Л.С.Виготський;
 • І.Г.Єременко.

ІІІ.7. Підкреслити.

       Дотримання яких вимог забезпечує корекційно-виховну  спрямованість навчання:

 • дидактико-педагогічних;
 • адаптація змісту навчання до пізнавальних можливостей учнів;
 • виховний аспект навчання;
 • наочність;
 • достатність навчання;
 • уповільненість процесу навчання;
 • повторюваність у навчанні й вихованні;
 • змістовне поновлення предмету;
 • принцип вправляння;
 • індивідуальний та диференційований підхід;
 • педагогічна майстерність учителя;
 • продуктивна праця;
 • гра;
 • оздоровлення й лікування;
 • адаптована поведінка;
 • оздоровлення і лікуванні.

ІІІ.8. Дати визначення. Процес навчання – це


ІІІ.9. Складові структури процесу навчання

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ІІІ.10. Довести, що важче дається розумово відсталій дитині – сприймання матеріалу чи його осмислення (розуміння). Чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.11. Вказати:

       Навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.12. Вказати автора

       “Розумово відстала дитина дивиться - а не бачить, слухає – а не чує”

 • Бабанський Ю.К.;
 • О.М.Граборов;
 • М.С.Певзнер;
 • І.Г.Єременко.

ІІІ.13. Вказати:

Дидактичні принципи корекційної педагогіки:

 • педагогічного оптимізму;
 • виховання адаптованої поведінки;
 • ранньої педагогічної допомоги;
 • запам’ятовування матеріалу;
 • корекційно-компенсуючої спрямованості освіти;
 • використання засобів корекції;
 • розвитку мислення, мовлення, комунікації як засобів спецосвіти;
 • діяльнісного підходу в навчанні та вихованні;
 • диференційованого й діяльнісного підходів;
 • необхідності спеціального педагогічного керівництва.

ІІІ.14. Хто автор.

       “Навчити можна й ідіота, якщо роботу з ним розпочинати з пелюшок”

 • І.Г.Єременко;
 • О.М.Граборов;
 • І.О. Сікорський;
 • В.Г.Петрова.

ІІІ.15. Мета корекційної освіти РВД 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.16. Зміст освіти регламентують такі нормативні документи 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.17. Структура базового навчального плану: 

1.____________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________________________________________________


ІІІ.18. Методи навчання за І.Г.Єременком

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.19. Підкреслити.

       Загальні методи здійснення цілісного педагогічного процесу

1.________________________________________________________________ ________________________2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.__________________________________________________________________________________ -    наочні;

 • формування свідомості;
 • індивідуальний характер контролю;
 • організація діяльності й формування досвіду суспільної поведінки;
 • розповідь;
 • стимулювання й мотивації діяльності;
 • контрольні роботи;
 • контролю ефективності педагогічного процесу;


ІІІ.20. Автор плано-урочної системи навчання _____________________________________

 • В.П.Кащенко;
 • Я.А.Коменський;
 • О.М.Граборов;
 • Л.С.Виготський.

ІІІ.21. Назва роботи, у якій Я.А.Коменський описав класно-урочну систему навчання

 • “Олігофренопедагогіки”;
 • “Основи дефектології”;
 • “Велика дидактика”;

ІІІ.22. Вказати форми роботи з учнями на уроці…

-   індивідуальна;

 • масова;
 • фронтальна;
 • ігрова;
 • групова.


ІІІ.23. Форми організації навчального процесу…

 • спостереження;
 • урок;
 • бесіда;
 • екскурсія;
 • ілюстрація;
 • самопідготовка.


ІІІ.24. Основна форма організації навчального процесу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового  розвитку ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.25. Структура уроку (за І.Г.Єременком)

І.________________________________________________________________

ІІ.________________________________________________________________

ІІІ._______________________________________________________________

ІІІ.26. Вказати типи уроків (за І.Г.Єременком)

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________7. __________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________


ІІІ.27. Методи контролю на уроці…

 • художній;
 • усний;
 • навчальний;
 • письмовий;
 • виховний;
 • графічний;
 • машинний;

ІІІ.28. Види контролю на уроці…

 • математичний;
 • попередній;
 • поточний;
 • навчальний;
 • тематичний;
 • підсумковий.

ІІІ.29. Розмістити  структурні компоненти педагогічної системи відповідно до рівнів:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

 • учні, органи класного і загальношкільного учнівського управління;
 • директор школи, керівники ради школи, учнівського комітету;
 • учителі, вихователі;
 • заступники директора школи, шкільний психолог, завгосп, лікар, медсестри.

ІІІ.30. Функції педагогічної ради школи

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.31. Розкрити сутність керівної діяльності адміністрації школи. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ.32. Види педагогічного аналізу…

 • параметричний;
 • індивідуальний;
 • тематичний;
 • диференційований;
 • підсумковий;

IV. 1. Розкрити сутність поняття “Затримка психічного розвитку”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.2. Автор терміну  “затримка психічного розвитку”:

 • М.С.Певзнер;
 • В.И.Лубовський;
 • Г.Є.Сухарева;
 • Т.А.Власова.

IV. 3. Діти з ЗПР навчаються у …

 • масовій школі;
 • школі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • школі інтенсивної педагогічної корекції;
 • школі-інтернаті.

ІV. 4. Чому необхідно організовувати з дітьми із ЗПР  індивідуально-групові корекційні заняття?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 5. Нормативні документи, які обумовлюють процес навчання дітей із ЗПР …

 • букварні;
 • базовий навчальний план;
 • державний стандарт освіти дітей із ЗПР;
 • типові навчальні плани;
 • навчальні програми;
 • підручники.

IV.6. Напрями роботи і дитячих дошкільних закладах для дітей із ЗПР:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • освітній;
 • діагностико-консультативний;
 • навчально-виховний;
 • лікувально-оздоровчий;
 • корекційно-розвитковий.

IV. 7. Основні завдання корекційної роботи при ДЦП ____________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 8. Продовжити 

       У виникнення різноманітних варіантів дисгармонійного розвитку у дітей з ДЦП провідну роль відіграють

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • виховання;
 • біологічні фактори;
 • праця;
 • соціальні фактори.

IV. 9. Нормативні державні документи, які обумовлюють процес навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 10. Дати визначення терміну “аутизм” за К.С.Лебединською 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 11. Можливість соціалізації осіб з аутизмом визначають такі фактори…

 • педагогічна допомога;
 • рання діагностика;
 • зусилля педагогів;
 • єдність зусиль спеціалістів та сім’ї;
 • індивідуальний підхід;
 • тяжкість, глибина аутистиних розладів;
 • корекційна спрямованість навчання;
 • ранній початок спеціалізованої допомоги;
 • диференційоване навчання;
 • адекватний і глибокий підхід до вибору методів корекційної роботи.

IV.13. Принципи виховання розумово відсталих учнів… 

 • освіченість;
 • дієвість виховання;
 • індивідуальний підхід;
 • колективізму;
 • диференційоване навчання;
 • єдність виховних впливів;
 • неперервність виховного процесу;
 • самостійність;
 • вимогливість, поєднання з повагою до особистості;
 • гармонійний розвиток;
 • оптимістична перспективність виховної роботи.

ІV. 14. Вказати автора.

       “Виховання розумово відсталої дитини можливе лише у колективі”

 • О.М.Граборов;
 • Л.С.Виготський;
 • А.С.Макаренко;
 • В.Г.Петрова.

IV.15. Серцевина єдності принципів виховання і навчання …

-  індивідуальний підхід;

 • комплексний підхід;
 • диференційоване навчання;
 • гуманізм;


IV. 16. Методи виховання розумово відсталих учнів …

-    вправляння;

 • індивідуальної корекції;
 • переконання;
 • допомога;
 • приклад;
 • стимулювання;

IV.17. Вказати автора думки:

“Приклади неможливо замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою заохочень і покарань”

 • Л.С.Виготський;
 • К.Д. Ушинський;
 • Я.А.Коменський;
 • А.С.Макаренко.

IV. 18. Продовжити. 

       Формування життєвих планів розумово відсталих школярів є проблемним у корекційній педагогіці тому, що ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 19. Структура трудової підготовки розумово відсталих дітей за І.Г.Єременком…

-   індивідуальний підхід;

 • трудова профорієнтація;
 • професійно-трудове навчання;
 • трудова пропедевтика;
 •  професійна орієнтація.

IV. 20. Розкрити сутність соціально-трудової адаптації розумово відсталих випускників …

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 21.Складові морального виховання учнів.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • формування етичних поглядів, переконань і світогляду;
 • системність та науковість;
 • формування навичок моральної поведінки;
 • виховання свідомих громадян;
 • виховання в учнів моральних почуттів;
 • корекційні засоби;
 • виховання морально-вольових почуттів.

IV. 22. З чого починається виховання в  учнів дисципліни (за Г.М.Дульнєвим) …

-    з покарання;

 • з диференційованого навчання;
 • з простої слухняності;
 • з прикладу

IV. 23. Продовжити.

       Підготовка розумово відсталих учнів до самостійного життя необхідна тому, що …

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.24. Продовжити.

       Завдяки екологічному вихованню учні …

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.25. Основні засоби естетичного виховання розумово відсталих учнів 

 -    використання естетики праці;

 • індивідуальний підхід до учнів;
 • використання краси природи;
 • використання засобів мистецтва;

IV.26. Вказати автора:

“… як пізнавальні інтереси, так і естетика емоції як найбільш складні утворення у психіці, що перебувають у тісній залежності від загального  інтелектуального розвитку, у розумово відсталих підлітків закономірно менше розвинуті” …

-   С.Я. Рубінштейн;

 • Г.М.Дульнєв;
 • І.Г.Єременко;
 • О.М.Граборов.

IV. 27. Роль художніх гуртків, виставок у естетичному вихованні учнів …

-    емоційна;

 • виховна;
 • естетична;
 • розвиткова;
 • індивідуальна.

ІV. 28. Основна форма організації фізичного виховання школярів

 • гурток;
 • змагання;
 • урок;
 • спортивні ігри;

IV. 29. Довести, що у фізичному вихованні необхідно врахувати типологічні, індивідуальні та вікові особливості учнів ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.30. На основі єдності яких міроприємств будується система фізичного виховання розумово відсталих учнів …

 • виховних;
 • педагогічних;
 • позакласних;
 • лікувально-медичних.

IV. 31. Кому належить думка?

“Колектив – це така група дітей, яку об’єднують загальні, що мають суспільний смисл цілі і сумісна діяльність, яка організується для їх досягнення”

- І.Г.Єременко;

- Л.С.Виготський;

- А.С.Макаренко;

- О.М.Граборов.

IV. 32. Вказати автора вислову: «Ми зупиняємося на золотниках хвороби і не помічаємо пудів здоров’я» - 

- А.С.Макаренко;

- Л.С.Виготський;

- Г.М.Дульнєв;

- В.П.Кащенко.

IV. 33. Основні умови розвитку дитячого колективу 

 • індивідуальний підхід;
 • педагогічна вимога;
 • суспільна думка;
 • освіченість;
 • організація самоуправління;
 • організація перспективних прагнень вихованців.

IV. 34. Форми організації позакласної роботи

 • диференційована;
 • масова;
 • групова;
 • самостійна;
 • індивідуальна.

IV. 35.  У зміст позакласної роботи входять …

 • художня самодіяльність;
 • наочність;
 • ідейно-політичне виховання;
 • фізкультурно-оздоровча робота;
 • масовість;
 • освітньо-виховна робота;
 • індивідуальний підхід;
 • суспільно-корисна праця;
 • діяльність учнівських організацій.

IV. 36. Ефективність і виховна корисність позакласної роботи залежить від …

 • індивідуального підходу;
 • планування;
 • диференційованого підходу;
 • заангажованості.

V. 1. Основні напрями корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками, хворими на церебральний параліч

 • диференційований підхід;
 • розвиток спілкування;
 • індивідуалізація;
 • стимуляція сенсорних функцій;
 • розвиток передумов до інтелектуальної діяльності;
 • розвиток системи “око-вухо-руки”;
 • виховання навичок самообслуговування та гігієни;

V. 2. Довести необхідність використання індивідуального плану навчання у роботі з дітьми раннього дошкільного віку, хворими не церебральний параліч

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V. 3. Етапи логопедичної роботи при дизартрії з дітьми раннього дошкільного віку, хворими на церебральний параліч.

 • індивідуальний;
 • підготовчий;
 • системний;
 •  формування первинних комунікативних навичок вимовляння;

V. 4. Основна ознака  аутизму …

 • безсистемність;
 • неконтактність;
 • анемія;
 • акалькулія.

V. 5. Причини раннього дитячого аутизму 

 • відсутність колективу;
 • спадковість;
 • непідготовленість батьків;
 • психогенні фактори;
 • органічне ураження головного мозку.

V.6. Автори методики комплексної медико-психолого-педагогічної корекції при  аутизмі…

 • Л.С.Виготський і О.М.Граборов;
 • Г.М.Дульнєв і І.Г.Єременко;
 • К.С.Лебединська і О.С.Нікольська.

V. 7. Розкрити сутність поняття “девіантна поведінка” …

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V.8.  Вказати автора вислову: “Діти особливі стосовно характеру, відрізняються від нормальних дітей цілим рядом соматичних (тілесних) ознак…” - 

- Л.С.Виготський;

- А.С.Макаренко;

- В.П.Кащенко;

- М.С.Певзнер.

V.9. Неспецифічні методи корекції поведінки …

 • методи зміни діяльності дітей;
 • покарання;
 • методи зміни стосунків;
 • вправляння;
 • зміни компонентів освітньо-виховної системи;

V.10. Принципи системи Марії Монтессорі …

- індивідуального підходу;

 • антропологічний;
 • умов свободи розвитку дитини;
 • диференційованого навчання;
 •  концепції уваги;
 • соціально підготовчого навчального середовища;
 • сензитивності
 • наочності;
 • обмеженості і порядку;
 • особливого місця педагога в системі освіти;
 • системності;

V. 11. Назва закладів, організованих М.Монтессорі …

 • “Дитячий будинок”;
 • “садочок”;
 • “Будинок дитини”.

V.12. На що орієнтувалася М.Монтессорі у розвитку й вихованні дітей?

-  науковість;

 • періоди підвищеного сприймання і відчуття (сензитивні періоди);
 • періоди розвитку.

V. 13. Розкрити сутність поняття “складні порушення”

____________________________________________________________________________________________________________________________________

V. 14. Що покладено в основу виховної роботи за Р.Штайнером?

 • мужність;
 • добро;
 • навчання;
 • правда;
 • краса.

V. 1. Розкрити сутність поняття “Складний дефект” …

____________________________________________________________________________________________________________________________________

V.2. На які три групи поділяють дітей зі складними порушеннями?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V.3. Спеціалізовані заклади, які існують в Україні для осіб зі складними порушеннями 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

V.4. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним дефектом

____________________________________________________________________________________________________________________________________

V.5. Спеціальні завдання закладів для дітей зі складним дефектом …

-    формування самостійності;

 • формування пізнавальної і практичної діяльності дітей;
 • формування просторового орієнтування;
 • індивідуальний підхід;
 • формування просторового орієнтування;
 • індивідуальний підхід;
 • формування словесного мовлення і різних його видах.

V.6. Заклади для осіб зі складними порушеннями

- школи-інтернати;

 • масові школи;
 • спеціалізовані дитячі садки;
 • класи інтенсивної педагогічної корекції;

дитячі будинки-інтернати.